Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) является первым университетом России. Он учрежден 22 января 1724 г. указом императора Петра I. На сегодняшний день на 23 учебно-научных подразделениях университета обучаются более 30 тысяч студентов и аспирантов. С 2018 г. СПбГУ неизменно остается самым привлекательным вузом для иностранных граждан, приезжаю в России для обучения.

Университет дает широкие возможности для иностранцев познакомиться с русским языком и прикоснуться к русской культуре и истории. Вы можете прослушать онлайн-курсы СПбГУ, можно совершить виртуальный тур по СПбГУ, тур по музеям университета,  ознакомиться с изданиями СПбГУ, а также записаться на дополнительную образовательную программу «Русский как иностранный».

Центр языкового тестирования СПбГУ был создан 22 августа 1997 года в целях организации и проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ). Вот уже более 20 лет СПбГУ является одним из лидеров в сфере тестирования иностранных граждан и оказывает свои услуги физическим лицам и организациям.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2019 № 471 Санкт-Петербургский государственный университет был включен в перечень образовательных организаций, проводящих  тестирование по русскому языку как иностранному языку, и уполномочен на выдачу сертификата государственного образца.

Выдаваемый СПбГУ сертификат является единственным официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным языком в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR), как в России, так и за её пределами.

Petrohradská Státní Univerzita (SPbU) je první univerzitou v Rusku. Byla založena 22. ledna r. 1724 dekretem císaře Petra I. Dnes na 23 vzdělávacích a vědeckých odděleních univerzity studuje více než 30 tisíc studentů a postgraduálních studentů. Od roku 2018 zůstává Petrohradská státní univerzita nejatraktivnější univerzitou pro zahraniční občany, kteří přijíždí studovat do Ruska.

Univerzita poskytuje cizincům dostatek příležitostí seznámit se s ruským jazykem a dotknout se ruské kultury a historie. Můžete si poslechnout online kurzy univerzity, můžete absolvovat virtuální prohlídku univerzity, prohlídku univerzitních muzeí, seznámit se s univerzitními publikacemi, a také se přihlásit na vzdělávací program Ruština jako cizí jazyk.

Jazykové testovací centrum SPbU bylo založeno 22. srpna r. 1997 za účelem organizace a provádění státních testů z ruštiny jako cizího jazyka (TORFL). Už více než 20 let je SPbU jednou z vedoucích institucí v oblasti jazykového testování cizích občanů a poskytuje své služby jednotlivcům i organizacím.

Na základě nařízení Ministerstva vědy a vysokého školství Ruské federace ze dne 6.7.2019 č. 471 byla Petrohradská státní univerzita zařazena do seznamu vzdělávacích organizací, které provádějí testování z ruštiny jako cizího jazyka, a je oprávněna vydávat státem uznaný certifikát.

Certifikát vydaný SPbU je jediným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalostí ruštiny jako cizího jazyka v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazykové znalosti (CEFR) v Rusku i v zahraničí.

Центры тестирования СПбГУ за рубежом

Экзамен проводится в 100 центрах более чем в 40 странах от Аргентины до Японии.

Теперь Вы можете проверить свои силы, пройдя  государственное тестирования по русскому зыку как иностранному (ТРКИ) в Санкт-Петербургском университете, даже не выходя из дома!

Индекс влияния

Сертификат признается более в 1000 организациях (в том числе ООН) в Великобритании, Греции, Германии, Испании, Италии, Китае, Корее, Польше, Турции, Швейцарии и в других странах.

СПбГУ является аффилированным членом ALTE.

Centra SPbU pro testování v zahraničí

Zkouška se koná ve 100 centrech ve více než 40 zemích od Argentiny do Japonska.

V současnosti si můžete vyzkoušet své schopnosti a absolvovat státní testování z ruštiny jako cizího jazyka (TORFL) na Petrohradské univerzitě, aniž byste museli opustit svůj domov!

Vlivový index

Certifikát uznává více než 1000 organizací (včetně OSN) ve Velké Británii, Řecku, Německu, Španělsku, Itálii, Číně, Koreji, Polsku, Turecku, Švýcarsku a dalších zemích.

SPbU je přidruženým členem ALTE.

Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета:

Адрес: Наб. Лейтенанта Шмидта, 11/2
Санкт-Петербург, 199034, Россия
Время работы:  будние дни, 09:00 – 18:00
Телефон:  (812) 325 11 24
E-mail: test.language@spbu.ru
Веб-сайт: http://testingcenter.spbu.ru/  
Instagram: torfl_spbu

Издательство СПбГУ (https://publishing.spbu.ru/catalog/periodicheskie_izdaniya/)
Виртуальный тур по Университету (https://spbu.ru/virtual_tour)
Онлайн курсы СПбГУ (https://online.spbu.ru)
ДОП РКИ (https://russian4foreigners.spbu.ru/ru/)
Приемная комиссия СПбГУ (https://abiturient.spbu.ru
Экспозиции и коллекции СПбГУ (https://spbu.ru/universitet/ekspozicii-i-kollekcii-spbgu)

Jazykové testovací centrum SPbU:

Adresa: Náb. Lejtenanta Šmidta, 11/2
Petrohrad, 199034, Rusko
Otevírací doba:  pracovní dny, 09:00 – 18:00
Telefon:  (812) 325 11 24
E-mail: test.language@spbu.ru
Webové stránky: http://testingcenter.spbu.ru/  
Instagram: torfl_spbu

Nakladatelství SPbU (https://publishing.spbu.ru/catalog/periodicheskie_izdaniya/)
Virtuální prohlídka univerzity (https://spbu.ru/virtual_tour)
Online kurzy SPbU (https://online.spbu.ru)
DOP ruština jako cizí jazyk (https://russian4foreigners.spbu.ru/ru/)
Přijímací výbor SPbU (https://abiturient.spbu.ru
Výstavy a sbírky SPbU (https://spbu.ru/universitet/ekspozicii-i-kollekcii-spbgu)