ČESKO – RUSKÉ CENTRUM z.s.

Zve žáky a studenty ve věku 12–18 let na
12. Mezinárodní letní školu s výukou ruského a českého jazyka

Tento projekt navazuje na jedenáctiletou tradici pořádání výuky ruského a českého jazyka o letních prázdninách. Koná se za podpory Velvyslanectví Ruské federace, Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice, Středočeského kraje a za podpory měst Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace a dalších sponzorů. Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici u Příbrami ve Středočeském kraji za účasti studentů z České republiky, Ruské federace a dalších zemí.

Budou se konat 2 turnusy v těchto termínech:

1. turnus od 2. července do 16. července 2018

2. turnus od 16. července do 30. července 2018

Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:

 • Výlety na památná místa České republiky
 • Kulturní a sportovní akce, soutěže, besedy
 • Prezentace měst a škol ČR a RF, promítání filmů
 • Večery u táborového ohně, diskotéky.

Účastnický poplatek: 5 200 Kč

V ceně bude zahrnuto:

 • ubytování ve třílůžkových pokojích
 • stravování 5krát denně
 • výuka a doplňkový program.

Výuka ruského jazyka bude probíhat 3 vyučovací hodiny denně ve skupinách – začátečníci a pokročilí (celkem 30 hodin).

Uzávěrka přihlášek:

Prosíme zájemce o Mezinárodní letní školu, aby zasílali vyplněné přihlášky do 30. dubna 2018 na adresu: s.tinder@seznam.cz
n
ebo poštou: Stanislav HUBKA, Šachetní 392, 261 01 Příbram V

Doplňující informace:

Kontakt: Česko-Ruské centrum z.s. (Černohorský Miroslav, tel: +420 722 793 138)

PŘIHLÁŠKA

ЧЕШСКО-РУССКИЙ ЦЕНТР

приглашает учеников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет

в 12-ую Международную летнюю школу с изучением
русского и чешского языков

Данный проект продолжает 11-летнюю традицию изучения русского и чешского языков в Международной школе во время летних каникул. Осуществляется при поддержке Посольства Российской Федерации, Российского центра науки и культуры в Праге, Представительства Россотрудничества в Чехии, Стреднечешской области, а также городов Бржезнице, Рожмиталь под Тршемшином, Йинце, Чешского фонда и других спонсоров. Международная летняя школа будет проходить на территории Высшей профессиональной школы и Средней профессиональной школы в г. Бржезнице у г. Пршибрам при участии учащихся из Чешской Республики, Российской Федерации и других стран.

Школа будет проходить в 2 смены в следующие сроки:

1-aя смена: со 2 июля по 16 июля 2018 г.

2-aя смена: с 16 июля по 30 июля 2018 г.

Участников ждёт интересная дополнительная программа:

 • Экскурсии по достопримечательностям Чешской Республики

 • Культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, беседы

 • Презентация городов и школ ЧР и РФ, показ фильмов

 • Вечера у костра, дискотеки

Стоимость пребывания: 5200 чеш. крон

Стоимость включает:

 • Проживание в трехместных комнатах
 • Питание 5 раз в день
 • Обучение и дополнительную программу
 • Транспорт для зарубежных участников школы будет представлен бесплатно

Занятия по чешскому языку будут проходить по 3 академических часа в день в группах для начинающих и продолжающих (всего 30 часов).

Срок подачи заявки: до 30. апреля 2018 года

Заявки могут подать только группы с руководителем.

Заявки посылайте по адресам: s.tinder@seznam.cz

или по почте: STANISLAV HUBKA, ŠACHETNÍ 392, 261 01 PŘÍBRAM V, ČESKÁ REPUBLIKA

Контакт для получения дополнительной информации:

Чешско-русский центр, Черногорски Мирослав, тел. +420 722 793 138

Ссылка на заявку